Uit de oude doos…

Tijdens de voorbereiding van het lustrum in 2017 kwamen er een paar oude papieren boven tafel over de oprichting van de club. Dat was waarschijnlijk in de tijd vlak na de bekende AVRO-bridgecursus.

Citaten uit het archief:

“De belangstelling voor de denksport bridge is de laatste jaren toegenomen. Bestaande bridgeclubs in Bennekom zijn vrijwel niet meer in staat nieuwe leden op te nemen. Hierdoor staan er tientallen gegadigden reeds jaren op een wachtlijst, zonder dat er op korte termijn uitzicht is op opname bij één der bestaande bridgeclubs.  Er zijn, behalve de kandidaten op de wachtlijsten bij de bestaande avond-bridgeclubs, meerdere leden die daarenboven lid van een middagclub willen worden. Daarom is de veronderstelling gewettigd dat een middag-bridgeclub stellig levensvatbaar zal zijn. Daarbij denken we aan een ledental van minimaal 40 tot maximaal 100. Gezien de voorlopige peilingen is de meest gewenste speelmiddag op dinsdag en wel van ongeveer 13.15 tot ongeveer 17.00 uur. Bij het oprichten van een club kunnen we rekenen op advies en steun van de Bennekomse Bridgeclub, de BC Sans Souci en de Stichting Denksport Centrum de Commanderij.”

Genomen Besluiten – 2 februari 1987

Op 2 februari 1987 was er een bijeenkomst, waar vijf personen aanwezig waren die ons nu in de loop van de historie zijn ontvallen. De volgende besluiten werden daar onder andere genomen:

“Vanaf 10 februari 1987 wordt er in de grote zaal van de Commanderij gebridged, zonder dat er formeel een  vereniging wordt opgericht. Spelmateriaal kan de eerste weken worden gebruikt van de BBC. Op of omstreeks 1 sept. ’87 zal een algemene ledenvergadering plaatsvinden, waarbij de club formeel wordt opgericht. Hetzij als zelfstandige club, hetzij als afdeling van de BBC, e.e.a. afhankelijk van de wensen van zowel de leden als van de BBC.  Het schenken van dranken zal de eerste maal geschieden door vrijwilligers van de BBC. Zo spoedig mogelijk moet worden gezocht naar een kracht, die tegen geringe vergoeding de dranken kan verzorgen. Op de eerste speeldag zal aan de deelnemers worden gevraagd of iemand een oplossing weet. Op de eerste speeldag zal de deelnemers worden verzocht f 25,- te betalen als entreegeld, tevens contributie tot 1 sept. ‘87.”           

Hoewel dus in februari over de oprichting is gesproken en Bridgeclub “De Commandeur” al sinds jaar en dag de verjaardag van de club in februari viert, blijkt uit deze stukken dat de formele oprichting kennelijk in september heeft plaats gevonden …!